Zapisy

Formularz Zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszeniowy

do udziału w szkoleniu z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia

SZKOLENIE ONLINE

Zapisy

Formularz Zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszeniowy

do udziału w szkoleniu z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia

SZKOLENIE ONLINE

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Wsparcie Techniczne

tech@mz.ebo.pl

W ciągu kilku dni otrzymasz potwierdzenie terminu i zapisu

Rekrutacja zakończona na terminy szkoleń: 

31-08 – 01-09   |  07-09 – 08-09   |  12-09 – 13-09  |  14-09 – 15-09  |   21-09 – 22-09

  Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników Projektu jest zgodny z wymogami systemu rozliczeniowego SL 2014 w zakresie monitorowania Uczestników Projektu.
  Zakres przetwarzanych danych osobowych zawarty jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

  Formularz Kontaktowy Klauzula Informacyjna

  Administratorem Twoich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn.: Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.

  Możesz skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@mz.gov.pl lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres

  poczty elektronicznej iod@mfipr.gov.pl.

  Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO.

  Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.