Zapisy

Formularz Zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszeniowy

do udziału w szkoleniu z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia

SZKOLENIE ONLINE

Zapisy

Formularz Zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszeniowy

do udziału w szkoleniu z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia

SZKOLENIE ONLINE

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Wsparcie Techniczne

tech@mz.ebo.pl

Rekrutacja zostałą zakończona na wszystkie terminy szkoleń

Formularz Kontaktowy Klauzula Informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn.: Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.

Możesz skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@mz.gov.pl lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres

poczty elektronicznej iod@mfipr.gov.pl.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.