Skorzystaj z dostępu do

materiałów online

materiałów online

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały do pobrania droga e-mailową

Skorzystaj z dostępu do

materiałów online

materiałów online

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały do pobrania droga e-mailową

NIE OTRZYMAŁEŚ LINKU DO MATERIAŁÓW?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Wsparcie Techniczne

tech@mz.ebo.pl
Zadzwoń: +48.502516573

NIE OTRZYMAŁEŚ LINKU DO MATERIAŁÓW?

  Formularz Kontaktowy Klauzula Informacyjna

  Administratorem Twoich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn.: Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.

  Możesz skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@mz.gov.pl lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres

  poczty elektronicznej iod@mfipr.gov.pl.

  Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO.

  Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.